Sofia Municipality, BG

София е столицата на България и е най-големият политически, административен, културен и образователен център в държавата с текущо население от 1,8 милиона жители. Община София е административна единица със статут на регион и е разделена на 24 района, които се управляват от местни кметове. Главните дейности включват опазване на околната среда, здравеопазване и социални, образователни и културни дейности за гражданите на София.
Местната власт е представена от Столичния общински съвет – единица за местно самоуправление – и от кмета на града, който има изпълнителни функции, изпълнявани с подкрепата на общинската администрация. Самата администрация е разделена на девет направления с различни сфери на дейност, едно от които е „Зелена система, екология и земеползване”.

Компетенциите на Столична община включват приемането и прилагането на стратегии, програми и планове, свързани с местни проблеми, засягащи устойчивото развитие на града.Първата стратегическа цел в Плана за развитие на София-град (2008-2013) е “засилен и устойчив икономически растеж и развитие на базирани на знанието икономика и информационно общество, за да се достигне средното ниво на развитие на подобни региони в ЕС,” което на свой ред е в пълно съответствие с целите на ЕС 2020. За да се постигне повишен растеж и устойчивост, стъпващи върху подобряването на капацитета за икономическа конкуренция в рамката на европейските  региони (ЕС-27), е нужно да се създадат благоприятни условия за трансфер на иновации и високи технологии.

За да реализира този резултат, София се съсредоточава изключително върху създаването на подпомагащи структури в сферата на иновациите, финансовите инструменти, технологиите и бизнес развитието. Като столичен град София би желала да увеличи потенциала си за оказване на влияние върху политиките за икономическо развитие и иновации в страната и желае да почерпи опит от другите участници в проекта относно това как да се превърне в “умен” град, което да доведе до подобряване на качеството на живот на гражданите.