Applied Research and Communications Fund, BG

Фондация “Приложни изследвания и комуникации” е водеща българска неправителствена организация за научни изследвания, активна в областта на научноизследователската дейност и иновациите, както и на икономиката, основана на знанието. ARC е специализирана в две основни тематични области на знанието: информационно общество и иновации и трансфер на технологии. И в двете области ARC се занимава с приложни изследвания и анализи, политика и застъпничество на обществена подкрепа, изграждане на капацитет, обучение и знания и иновации. ARC е установила многобройни контакти с най-важните изследователски организации в България и има стабилна мрежа от контакти с предприятията. Фондация “Приложни изследвания и комуникации” има редица  успешни международни проекти, подкрепени от Европейската комисия (4РП, FP5, FP6, Леонардо да Винчи, ФАР), Световната банка, ПРООН, Американската агенция за международно развитие и Германската агенция за техническо сътрудничество (GTZ). Фондация “Приложни изследвания и комуникации” е била официалната институция кореспондент за България както за предходната (ERAWATCH I – от декември 2005 г) така и за текущата фаза (ERAWATCH II – от май 2007 г.). През своята 20-годишна история ARC е установила контакти и е участвала в предоставянето на информация и съвети на политиците в държавните институции и като такава има контакти с различни органи ръководещи политиката. От 2005 г. Фондация “ПИК” публикува доклад, озаглавен Innovation.bg, в който се прави оценка на иновационната система в България и всички съответни политики на развитие в страната. Този доклад се представя всяка година на министър-председателя на форум, на който присъстват български политици. ЕС проекти със съответната политика и компоненти за управление на проекти, които Фондация “Приложни изследвания и комуникации” е участвал в включват: Star-Net, TransBonus, TranSMEs, CIVISTI, ForeTech (за технологии и иновации форсайт за България и Румъния, 5РП). ForeIntegra: Интегриране на форсайт в областта на научните изследвания Формулиране инфраструктурна политика, FP6. FutureFood6. Чрез комбиниране на опита си в предвидливост и преките методи на политиката за развитие, ARC е в добра позиция да участва.